सम्पर्क


पोखरा महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कृषि तथा पशु बिकास महाशाखा

पोखरा, कास्की


सम्पर्क नम्बर : ०६१४६७८९४

किसान बजार, बिरौटा, पोखरा महानगरपालिका वडा १७ 

किसान बजार, ठूली पोखरी, पोखरा महानगरपालिका वडा १६ र १९ 

किसान बजार, काउखोला, बिरौटा पोखरा महानगरपालिका वडा १३