थोक बजारको मूल्य सूचि विवरण

Date कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
Ashwin 12, 2078 कागती के.जी. 160 180 170
Ashwin 12, 2078 खु्र्सानी हरियो के.जी. 120 150 135
Ashwin 12, 2078 च्याउ (कन्ये) के.जी. 180 200 190
Ashwin 12, 2078 च्याउ (डल्ले) के.जी. 450 500 475
Ashwin 12, 2078 भुई कटहर गोटा 130 150 140
Ashwin 12, 2078 भेडे खु्र्सानी के.जी. 200 220 210
Ashwin 12, 2078 मौसम के.जी. 110 120 115
Ashwin 12, 2078 लप्सी के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 हरियो धनियाँ के.जी. 400 500 450
Ashwin 12, 2078 पिडालु के.जी. 70 80 75
Ashwin 12, 2078 अनार के.जी. 230 300 265
Ashwin 12, 2078 सुन्तला के.जी. 80 120 100
Ashwin 12, 2078 अमला के.जी. 100 100 100
Ashwin 12, 2078 मेवा के.जी. 80 90 85
Ashwin 12, 2078 राजमा के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 नास्पाती के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 आप दसहरी के.जी. 0
Ashwin 12, 2078 आप मालदा के.जी. 0
Ashwin 12, 2078 आप चौसा के.जी. 0
Ashwin 12, 2078 अंगुर हरियो के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 अंगुर कालो के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 केरा मालभोग के.जी. 70 75 72.5
Ashwin 12, 2078 केरा हरियो के.जी. 65 100 82.5
Ashwin 12, 2078 तर्बुजा के.जी. 60 70 65
Ashwin 12, 2078 आरु बखडा के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 किवी के.जी. 400 450 425
Ashwin 12, 2078 एवोकादो के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 अकबरे खुर्सानी के.जी. 250 350 300
Ashwin 12, 2078 उखु बिटा 0 0 0
Ashwin 12, 2078 तरुल के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 सखरखण्ड के.जी. 0
Ashwin 12, 2078 नरिवल काँचो के.जी. 0
Ashwin 12, 2078 नरिवल हरियो के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 सजीवन के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 अदुवा के.जी. 60 100 80
Ashwin 12, 2078 आलु रातो के.जी. 30 32 31
Ashwin 12, 2078 काउली स्थानिय के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 गोलभेडा सानो के.जी. 61 65 63
Ashwin 12, 2078 प्याज सुकेको के.जी. 50 52 51
Ashwin 12, 2078 फर्सी पाकेको के.जी. 40 50 45
Ashwin 12, 2078 भिण्डी के.जी. 100 120 110
Ashwin 12, 2078 मेथीको साग मुठा 0 0 0
Ashwin 12, 2078 रायो साग मुठा 90 110 100
Ashwin 12, 2078 लौका के.जी. 60 80 70
Ashwin 12, 2078 स्कूस के.जी. 35 40 37.5
Ashwin 12, 2078 गोलभेडा ठूलो के.जी. 58 65 61.5
Ashwin 12, 2078 आलु सेतो के.जी. 28 30 29
Ashwin 12, 2078 गाजर के.जी. 100 130 115
Ashwin 12, 2078 बन्दा के.जी. 50 60 55
Ashwin 12, 2078 काउली के.जी. 100 120 110
Ashwin 12, 2078 मूला के.जी. 45 50 47.5
Ashwin 12, 2078 भन्टा के.जी. 60 80 70
Ashwin 12, 2078 मटरकोसा के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 हिउँदे सिमि के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 करेला के.जी. 100 120 110
Ashwin 12, 2078 घिरौँला के.जी. 100 120 110
Ashwin 12, 2078 स्क्वास फर्सी के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 बरेला के.जी. 150 170 160
Ashwin 12, 2078 पालक साग मुठा 0 0 0
Ashwin 12, 2078 घिउ सिमी के.जी. 100 130 115
Ashwin 12, 2078 ब्रोकाउली के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 स्याउ फुजी के.जी. 160 210 185
Ashwin 12, 2078 लसुन खासा के.जी. 210 230 220
Ashwin 12, 2078 राजमा के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 गोलभेडा स्थानीय के.जी. 61 65 63
Ashwin 12, 2078 आलु निलो (MS 423) के.जी. 43 45 44
Ashwin 12, 2078 लसुन के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 हरियो लसुन के.जी. 350 350 350
Ashwin 12, 2078 हरियो प्याज के.जी. 280 350 315
Ashwin 12, 2078 बोडी गेडा के.जी. 100 120 110
Ashwin 12, 2078 बोडी बोसे के.जी. 100 150 125
Ashwin 12, 2078 बकुल्ला के.जी. 0 0 0
Ashwin 12, 2078 काक्रो सलाद के.जी. 50 60 55
Ashwin 12, 2078 काक्रो स्थानीय के.जी. 70 90 80
Ashwin 12, 2078 टुसा/तामा के.जी. 70 70 70
Ashwin 12, 2078 कुरिलो के.जी. 1000 1200 1,100
Ashwin 12, 2078 परवल के.जी. 100 100 100
Ashwin 12, 2078 चिचिंडा के.जी. 70 80 75
Ashwin 12, 2078 फर्सी हरियो के.जी. 50 60 55
Ashwin 12, 2078 चम्सुर साग मुठा 0 0 0
Ashwin 12, 2078 खोले साग मुठा 70 70 70
Ashwin 12, 2078 फर्सीको मुन्टा मुठा 0 0 0
Ashwin 12, 2078 स्याउ के.जी. 120 150 135