किसान बजारको नाम ठेगाना वडा नम्बर सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नम्बर
आजीवन कृषि उपज बिक्रि केन्द्र अमरसिह चोक १०
फेवा किसान बजार पोखरा १८ १८
किसान बजार काउखोला काहुखोला १३
किसान बजार ठुली पोखरी ठुली पोखरी १६
किसान बजार बिरौटा बिरौटा १७